Kenyukai Kendo

LOCATION:

BRISBANE

DOJO NAME:

Kenyukai Kendo

ARTS PRACTISED:

Kendo

TRAINING TIMES:

Tuesday 18:30 to 20:00 (Petrie School of Art)
Friday 18:30 to 20:30 (Petrie School of Art)
Sunday 16:00 to 18:00 (Brey Hall)

ADDRESS:

Petrie School of Art
1018 Anzac Ave
Petrie Qld 4502

Bray Hall
3 Mundin Street
Petrie QLD 4502

PRIVACY POLICY: